Πριν από τον λεπτομερή έλεγχο, ο Μηχανικός πρέπει να καταστρώσει ένα σχέδιο για να βελτιστοποιήσει τα στοιχεία που θα συλλέξει. Μια τυπική προσέγγιση του θέματος περιλαμβάνει κατ’ αρχήν τα εξής στάδια:

 • Επιτόπου επίσκεψη για εξοικείωση και αναγνώριση της κατασκευής
 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατασκευή:
  1. Ύπαρξη ή όχι εγκεκριμένης μελέτης και, εφόσον υπάρχει, τον έλεγχό της ως προς την τήρηση των βασικών παραδοχών
  2. Τις συνθήκες κατασκευής του έργου (χρόνο κατασκευής, ύπαρξη προσθηκών, αυθαίρετα κτίσματα, τυχόν κακοτεχνίες που είχαν παρατηρηθεί κατά την εποχή κατασκευής της κατασκευής κλπ)
  3. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας στην οποία είχε ενταχθεί η περιοχή του κτιρίου κατά τον χρόνο κατασκευής-του.
  4. Εδαφικές συνθήκες της περιοχής σε συνδυασμό με τον τρόπο θεμελιώσεως
  5. Τον βαθμό συντηρήσεως του κτιρίου
  6. Την ύπαρξη προηγούμενων φθορών / βλαβών από προηγούμενους σεισμούς ή άλλα αίτια (π.χ. πυρκαγιά, προβλήματα από καθιζήσεις κλπ.) και την εν χρόνω εξέλιξή – τους (αν τέτοια στοιχεία διατίθενται)
  7. Την ύπαρξη καλά δομημένων και κανονικά ή ακανόνιστα διατεταγμένων μη φερόντων, διαχωριστικών τοίχων
  8. Την κατάσταση των ομόρων κατασκευών


Η επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους, μετρήσεις και δοκιμές:

 • Οπτικός έλεγχος καταστάσεως κτιρίου για ύπαρξη φθορών, βλαβών, όπως:
 • Ελεγχος επιφανείας με ελαφρές κρούσεις για περίπτωση αποκολλήσεως επιχρισμάτων
 • Ελεγχος για ύπαρξη ρωγμών
 • Ελεγχος για πιθανή ύπαρξη κατακορύφων ρωγμών παράλληλων προς στους οπλισμούς, οι οποίες υποδηλώνουν παρουσία διαβρωμένων οπλισμών.
 • Αποδιοργάνωση κονιάματος δομήσεως
 • Χρωματικές αλλοιώσεις υλικών, κυρίως μετά από πυρκαγιά


Εφόσον από τον πρώτο οπτικό έλεγχο προκύψει ότι υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να γίνει
περαιτέρω διερεύνηση με έλεγχους υλικών, επαλήθευση κρισίμων γεωμετρικών στοιχείων
φέροντος οργανισμού και προσεγγιστικούς υπολογισμούς σεισμικών φορτίων κλπ. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Γεωμετρική αποτύπωση όλων των φερόντων στοιχείων του κτιρίο
 • Αφαίρεση επιχρισμάτων ή ξυλεπενδύσεων για τον προσδιορισμό της θέσεως των φερόντων στοιχείων
 • Αφαίρεση τεμαχίων λιθοσωμάτων για έλεγχο της μάζας και του εσωτερικού της τοιχοδομής
 • Εξέταση της καταστάσεως του σκυροδέματος, λίθων, πλίνθων και κονιαμάτων (ήχος, υφή, ευθριπτότητα κλπ)
 • Εξέταση των θραυσιγενών επιφανειών σε περιοχές ρωγμών (αν είναι σπασμένα λιθοσώματα ή οι ρωγμές εμφανίζονται στους αρμούς, αν στις θέσεις των ρωγμών υπάρχουν θραυσμένοι οπλισμοί, τρόπος θραύσης, αστοχία αγκυρώσεων κλπ )
 • Αφαίρεση επιχρισμάτων και αποτύπωση της επιφανείας της τοιχοποιίας (εκτίμηση όγκου κονιάματος)


Παρόλο που η επιθεώρηση είναι ένας αποτελεσματικός και πολύ σημαντικός έλεγχος, έχει ωστόσο τα όρια-του επειδή μόνον οι ορατές επιφάνειες είναι δυνατόν να εξετασθούν. Τα κρυφά εσωτερικά ελαττώματα, ιδίως σε κατασκευές από σκυρόδεμα, παραμένουν μή παρατηρήσιμα και οι ιδιότητες των υλικών δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν. Για τον λόγο αυτό ο οπτικός έλεγχος συνήθως συμπληρώνεται και με άλλες ενόργανες μεθόδους.