Εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης
Η κάθε κατασκευή επιβάλλεται να μελετάται ξεχωριστά συνεκτιμώντας την παλαιότητα του κτιρίου με την ενδεχόμενη διάβρωση του οπλισμού και την ενανθράκωση του σκυροδέματος. Οι ρωγμές μπορεί να είναι αποτέλεσμα τόσο της σεισμικής διέγερσης ή περιβαλλοντικών αιτιών.
Για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης , πραγματοποιείται αρχικά οπτικός έλεγχος, ακολούθως εκτίμηση της αντοχής των δομικών υλικών με χρήση έμμεσων μεθόδων ελέγχου ποιότητας σκυροδέματος ή με συνδυαστική χρήση των μη καταστροφικών μεθόδων.

Έλεγχος κατασκευής και επιλογή βέλτιστης αντισεισμικής επέμβασης
Εφόσον πραγματοποιηθεί έλεγχος των της υφιστάμενης κατάστασης, ακολουθεί η pushover ανάλυση με ειδικό λογισμικό (ανάλυση σε πλευρική οριακή ώθηση), ούτως ώστε να προσδιορισθεί ο πιθανότερος μηχανισμός αστοχίας.
Κατόπιν, η κατασκευή πρέπει να μελετηθεί ενδελεχώς για να εντοπιστεί αν υπάρχει απαίτηση σε αντοχή, πλαστιμότητα ή συνδυασμός αυτών προκειμένου να προταθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος ενίσχυσης, όπως:

  • Κατασκευή μανδύα σκυρόδεματος.
  • Εμφαντούμενα τοιχώματα
  • Ενίσχυση με ινοπλισμένα πολυμερή, ελάσματα ή άλλη τεχνική εργασία.